Hamon sa mga Manggagawa at Maralita: Tularan ang Kabayanihan ni Felixberto “Ka Bert” Olalia, Sr.

Sa kanyang ika-109 na kaarawan, nagpupugay ang Kilusang Mayo Uno sa unang tagapangulo nito – kay Felixberto “Ka Bert” Olalia, isang mahusay na lider-manggagawa, lider-maralita at rebolusyonaryo.

Ang buhay at pakikibaka ni Ka Bert ay nagbibigay ng huwaran at hamon sa ating mga manggagawa at maralita sa pagsusulong ng sahod, trabaho at karapatan at ng pambansang demokrasya na may sosyalistang perspektiba.

Sa panahong pinapaigting ang pag-atake sa kabuhayan at karapatan ng mga manggagawa at maralita, maraming itinuturo sa atin ang buhay at pakikibaka ni Ka Bert. Armas natin ang diwa niya sa ating paglaban.

Galing sa uring manggagawa, niyakap at isinulong ni Ka Bert ang kagyat at matagalang interes ng kanyang uri sa loob ng anim na dekada.

Isinilang si Ka Bert sa isang maralitang pamilya sa panahon ng direktang pananakop ng imperyalismong US sa bansa. Bilang bata, nanilbihan siya sa isang mayamang pamilya sa Tarlac at pagkatapos ay naging manggagawa sa pagawaan ng sapatos sa murang edad na 17.

Maaga siyang sumali sa unyon sa pabrikang kanyang pinagtrabahuan, ang Union de Chineleros y Zapateros de Filipinas. Masigasig niyang tinanganan ang mga tungkulin bilang miyembro. Hindi nagtagal, nahalal siyang pangkalahatang kalihim mula 1920 hanggang 1925 at pagkatapos ay pangulo hanggang 1940.

Sa kabila ng mabibigat na tungkulin sa paglaban sa 12 oras na pagtatrabaho at para sa walong oras na pagtatrabaho, hindi nagpatali si Ka Bert sa kanin-at-isdang unyonismo. Lumahok siya sa mga kilos-protesta para sa pambansang kalayaan mula sa pananakop ng US at kahit bawal noong magwagayway ng bandila ng Pilipinas, ginawa nila ito.

Lalong umigting ang kanyang pakikibaka para sa pambansang kalayaan sa paglakas ng pasismo sa daigdig na dumulo sa pagsakop ng Japan sa Pilipinas. Sumapi siya sa lumang Partido Komunista ng Pilipinas at naging malapit sa tagapagtatag nitong si Crisanto Evangelista. Namuno siya sa yunit ng Partido sa Manila-Rizal at sa mga yunit ng Hukbong Bayan Laban sa Hapon o Hukbalahap sa naturang lugar.

Nanindigan siya laban sa mga pagkakamali ng pangkating Lava na nasa pamunuan ng lumang PKP. Pinatalsik siya nang labanan niya ang patakarang “umurong para magtanggol” na walang iba kundi pagsuko sa mananakop na Hapones. Pinatalsik siyang muli nang kontrahin niya ang ilusyon ng mga Lava na magtatagumpay ang pakikibaka sa pamamagitan ng reaksyunaryong eleksyon.

Dahil malalim ang pagpapahalaga niya sa pag-oorganisa at pagkakaisa ng mga manggagawa para ipaglaban ang mga kagyat at matagalang interes ng uri, sa buong buhay niya ay nanguna siya sa pagbubuo ng iba’t ibang koalisyon ng mga manggagawa at nahalal na opisyal ng mga ito. Nanguna siya sa pagbubuo ng Kilusang Mayo Uno noong 1980 sa kabila ng pasistang panunupil ng diktadurang US-Marcos.

Nanguna rin siya sa pagbubuo ng isang militanteng organisasyon ng mga magsasaka, ang Malayang Samahang Magsasaka o Masaka. Gayundin sa pagbubuo ng Lapiang Manggagawa na paglao’y naging Partido Sosyalista ng Pilipinas.

Hindi yumukod si Ka Bert sa panunupil ng malalaking kapitalista at iba’t ibang rehimen, at hindi rin siya nagpalason sa panunuhol ng mga ito.

Tulad ng matatag at mahusay na saranggola, hindi alintana ni Ka Bert ang malakas na bayo ng hangin ng panunupil. Lalo lamang niyang sinamantala ito para lumipad nang mas mataas.

Una siyang inaresto at nakulong noong 1951-1956 dahil sa umano’y mga aktibidad na “subersibo,” kasama ang makabayang makatang si Amado V. Hernandez. Pagkatapos lumaya, nanguna siya sa pagtatatag ng National Federation of Labor Unions o NAFLU na nagbuklod sa maraming unyon ng manggagawa.

Nasa Tsina siya noong idineklara ang Batas Militar noong Setyembre 1972, pero agad ding umuwi sa bansa. Dahil dito, ikinulong siya ng diktadurang US-Marcos mula sa airport. Matapos lumaya, nagpatuloy siya sa gawain ng lihim na pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mga manggagawa. Aktibo siyang nangampanya para sa pagbabagsak sa diktadura.

Muli siyang inaresto ng diktadura noong 1982 at kinasuhan ng pakikipagsabwatan para sa rebelyon, sa edad na 79. Ibinartolina siya at pinatulog sa malamig na sementadong sahig, bagay na nagdulot ng paghina ng kanyang katawan na humantong naman sa kanyang kamatayan noong 1983 sa edad na 80.

Ipinagmalaki ni Ka Bert ang pagsusulong at pangunguna niya sa tunay na unyonismo, na matapat sa paglaban para sa kapakanan ng mga manggagawa nang hindi tumatanggap ng suhol ng mga kapitalista at gobyerno.

Hinimok siya ng diktadurang Marcos na maging pinuno ng noo’y itatayo nitong Trade Union Congress of the Philippines. Nang maging lantad ang mga maniobra ni Marcos, namuno siya sa isang walkout kasama ang malaki-laking seksyon ng mga unyon.

Sa pagsusulong ng interes ng uring manggagawa at sambayanang Pilipino, nagsabuhay siya ng huwarang estilo ng paggawa.

Minsan, nasabi ni Ka Bert, “Walang pinakabanal at dakilang gawain sa balat ng lupa kundi ang maglingkod sa manggagawa.” Iyan ang kanyang paniniwala at tinapatan niya iyan ng mahusay na estilo ng paggawa, estilo ng paglilingkod.

Lagi siyang nagmamalasakit sa kapakanan ng masang manggagawa at mamamayan. Masigasig niyang isinulong ang kanyang mga tungkulin at hinimok ang kanyang mga katrabaho na ganyan din ang gawin.

Dahil hindi nakapag-aral, sinikap ni Ka Bert na magpunyagi sa pagbabasa sa mga akda nina Karl Marx at Friedrich Engels, Vladimir Lenin at Joseph Stalin, at ni Mao Zedong. Sa proseso, napatalas niya ang kanyang kaisipan para sa mga talakayang teoretikal.

Pinangalagaan niya ang kanyang seguridad sa panahon ng diktadura. Nakilala siya sa bansag na “Bertong Usa” dahil sa pagiging mailap sa mga awtoridad habang nananatili ang mahigpit na ugnay sa mga manggagawa.

Bihira siyang lumiban sa mga pagpupulong, laging maaga sa pagdating sa mga ito, at mahigpit sa pamumuna sa mga laging lumiliban at nahuhuli.

Mahusay siyang makitungo sa mga unyon, pederasyon, sentrong unyon at personalidad mula sa iba’t ibang kulay sa pulitika. Tinitiyak niyang ang mga manggagawa at sambayanan ang makikinabang sa pakikipag-ugnayan sa mga ito.

Sa paggunita natin sa ika-109 na kaarawan ni Ka Bert, yakapin natin ang hamon ng pagpapasulpot at pagpapanday ng pinakamaraming katulad ni Ka Bert sa ating hanay.

Mabuhay ang diwa ni Felixberto “Ka Bert” Olalia!
Mabuhay ang uring manggagawa!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
Mabuhay ang tunay, palaban at makabayang unyonismo!
Mabuhay ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya!

0000_0.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: