Ford Philippines, magsasara na

Sa 2013 ay tuluyan nang isasara ng Ford ang planta nito sa Sta. Rosa, Laguna. Mahigit 250 manggagawa ang nakatakdang mawalan ng trabaho. Ang pagsasara ng Ford Philippines ay bahagi ng pagbagsak ng pandaigdigang krisis sa industriya ng sasakyan. Sa pangkalahatan, bumaba nang 45% ang kita ng Ford nitong 2012. Mula $2.55 bilyong kita sa parehong panahon noong 2011, umabot na lang ito sa $1.4 bilyon.

Ang malalang krisis sa sobrang produksyon ng mga sasakyan ay humantong sa pagsalba ng gubyerno ng US noong Disyembre 2008 sa tatlong malalaking kumpanya ng kotse sa US, ang General Motors (GM), Chrysler at Ford. Humingi ang mga ito ng $34 bilyong perang pansalba. Noong Enero 2009, ginamit ng gubyernong Obama ang $24.9 bilyon sa kabuuang $700 bilyong pondong pansalba para saklolohan ang General Motors at Chrysler. Nakatanggap ang Ford ng $14 bilyong pautang mula sa gubyerno.

Dahil sa sobrang produksyon ng mga sasakyan, libu-libong mga kotse na gawa ng Ford Motors ang nakahilera na lamang sa mga daungan at bodega ng US. Inaasahang lalo pang maitutulak ang kumpanya sa krisis. Ang hindi maibentang mga sasakyan ay matatagpuan din sa iba pang bansa gaya ng China at India.

Ford Philippines to close shop

Ford will be closing down its plant in Sta. Rosa, Laguna by 2013, leaving more than 250 employees out of work. The closure of Ford Philippines is part of the impact of the international crisis on the automobile industry. Overall, Ford suffered a 45% reduction in income this year. It earned only $1.4 billion, down from $2.55 billion in the same period in 2011.

The severe crisis of automobile overproduction has culminated in the bailout by the US government in December 2008 of three big American car manufacturers — General Motors (GM), Chrysler and Ford. These companies asked for a $34 billion bailout package. In January 2009, the Obama government used up $24.9 billion out of a total $700-billion bailout fund to rescue General Motors and Chrysler. Ford received a $14-billion loan from the government.

Due to the overproduction of automobiles, thousands of cars produced by Ford Motors are now lined up in various US piers and warehouses. The company is expected to be pushed deeper into crisis. Unsold automobiles can be found as well in other countries like China and India.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: