Sulong sa pakikibaka!

Sulong sa pakikibaka!

Mensahe ng pakikiisa sa ika-11 taon ng pakikibaka ng mga manggagawa ng Toyota Motor Philippines Corporation

CIMG0674--2.JPG

 

Ang Kilusang Mayo Uno, sampu ng mga kasaping pederasyon, unyon at organisasyong masa nito ay nagpapaabot ng pinakamainit na pakikipagkapit-bisig sa mga manggagawa sa ilalim ng Toyota Motor Philippines Corp. Workers Association (TMPCWA). Sa nakalipas na 11 taon, ipinamalas ng mga manggagawa ng Toyota ang determinado at militanteng pakikibaka para sa karapatang mag-unyon laban sa isa sa dambuhalang kumpanyang multinasyunal sa bansa.

Ang hindi pagkilala sa unyon at ang iligal na tanggalang ipinatupad ng management ng Toyota mahigit isang dekada na ang nakakaraan ay lantarang pag-atake at paglapastangan sa mga karapatan hindi lang ng mga manggagawa ng Toyota kundi ng mga manggagawang Pilipino. Wala itong ibang layunin kundi ang lalong humuthot ng supertubo sa pamamagitan ng ibayong pagsasamantala sa lakas-paggawa ng mga manggagawa. Ganito rin ang salot na hinaharap ng mga manggagawang Pilipino sa iba’t ibang pagawaan sa bansa.

Takot ang mga kapitalista sa ating unyon dahil ito sandata nating uring manggagawa para igiit ang dagdag sa sahod at mga benepisyo, gayundin ang karapatan natin bilang mga manggagawa. Kaya naman gagawin nila ang lahat para pigilan at buwagin ang ating pagkakaisa. Ang ipinamalas na tibay at determinasyon sa pakikibaka ng TMPCWA ay isang hadlang sa lubusang pagpapatupad ng mga kapitalista ng kanilang ibayong pagsasamantala at kontra-manggagawang iskema.

Malinaw na iligal ang ginawang pagtanggal ng Toyota sa mga kasapi ng unyon, subalit nagagawa nilang labagin at ikutan ang Batas Paggawa at maging ang Konstitusyon ng bansa sa tulong ng kontra-manggagawa at maka-kapitalistang gobyerno. Nagpapanggap ang Estado na nyutral at “namamagitan” sa ating mga manggagawa at sa kapitalista para mas mapanlinlang na maisulong ang interes ng uring kapitalista laban sa ating uring manggagawa.

Sa ganitong mga kalagayan, ang tanong sa ating mga manggagawa ngayon: Saan dapat tumungo ang ating pakikibaka? Isa lang ang dapat tunguhin ng pakikibaka ng manggagawang Pilipino. Ito ay ang tuluy-tuloy at militanteng pakikibaka para sa pambansang demokrasya na siyang tunay na pagbabagong panlipunan.

Dapat nating palakasin pa ang mga pakikibakang pang-unyon. Igiit natin ang pagkilala at katarungan para sa mga iligal na sinibak. Makakamit natin ito sa mahigpit na pagkakaisa at determinasyong magtagumpay ng mga manggagawa ng Toyota. Subalit hindi pa ito ang katapusan ng ating laban.

Hangga’t naghahari-harian sa bansa ang malalaking dayuhang kapitalista, malalaking lokal na kapitalista, at mga haciendero, magagawa nilang hadlangan o bawiin ang anumang makamit nating tagumpay, lalo na sa ilalim ng kasalukuyang kontra-manggagawa, kontra-mamamayan at mapanlinlang na gobyernong Aquino.

Kaya naman kung gaano tayo kadeterminadong ipagtagumpay ang mga pakikibakang unyon, higit na mas dapat tayong determinadong palakasin at ipagtagumpay ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya.

Labanan natin ang kontrol ng imperyalismong US sa ating pulitika, ekonomiya at kultura ng ating bayan na siyang ugat ng ating kahirapan. Labanan natin ang gobyernong Aquino na tuta ng US at numero unong instrumento ng pagpapahirap sa atin. Makipagkaisa tayo sa mga magsasaka para ipagtagumpay ang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa na siyang batayan ng minimithi nating pambansang industriyalisasyon.

Ang tagumpay lamang ng pambansa-demokratikong pakikibaka ng sambayanang Pilipino ang magbibigay-daan upang makamit ng uring manggagawa ang ating makauring interes sa ilalim ng lipunang sosyalista.

Mabuhay ang mga manggagawa ng Toyota!
Mabuhay ang TMPCWA!
Sahod, trabaho, at karapatan – ipaglaban!
Isulong ang tunay, palaban at makabayang unyonismo!
Makibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: