Pagpupugay sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan! Pagpupugay sa kababaihang nakikibaka

Pagpupugay sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan! Pagpupugay sa kababaihang nakikibaka!

by pamantik2009

Mahigpit na nakikiisa ang Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa ika-101 taong paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan.  Habang tumitindi ang krisis at pagsasamantala na nararanasan ng manggagawang kababaihan sa kasalukuyang panahon, higit nitong kinakailangang pangunahan ang pakikibaka para sa isang lipunang makatarungan.

Tuwing Marso 8, ipinagdiriwang sa iba’t ibang bahagi ng mundo ang Araw ng Kababaihan bilang pagkilala sa kanyang mahalagang papel sa pagpapaunlad ng lipunan.  Nagmula ang pagdiriwang na ito sa idinaos na Pambansang Araw ng Manggagawang Kababaihan noong 1909 upang kilalanin ang mga tagumpay ng isang welga ng mga manggagawang kababaihan sa isang garments factory sa New York noong 1908.  Dahil sa kalunos-lunos na kalagayan sa loob ng pagawaan, nagdeklara ngstrike ang mga kababaihang iyon at matagumpay na naipakita ang kanilang nagkakaisang lakas.

Makalipas ang dalawang taon, idineklara ang naturang petsa bilang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan, kung saan ipinapanawagan ang karapatan ng kababaihan sa pagtatrabaho, sa pagsasanay ng bokasyon, sa pagwaksi sa diskriminasyon batay sa kasarian, at sa kanilang karapatang bumoto at  maihalal sa gubyerno.  Mahigit isang milyong kababaihan at kalalakihan ang nakiisa sa malawakang pagkilos na inilunsad sa iba’t ibang bahagi ng daigdig bilang unang pormal na pagkilala sa pakikibaka ng kababaihan para sa kanyang mga karapatan.

Sa kasalukuyang panahon, ipinagdiriwang sa araw na ito ang mga kunwa’y pantay na katayuang nakamit ng kababaihan sa paglipas ng panahon.  Gayunpaman, nananatili ang pagsasamantala ng mala-kolonyal at mala-pyudal na sistema at pyudal-patriyarkal na kulturang namamayani sa ating bansa.  Itinutulak ng kalagayang ito ang lalo pang pagkaapi ng manggagawang kababaihan sa loob at labas ng mga pagawaan—dahilan kung bakit ang Araw ng Kababaihan ay hindi isang pagdiriwang kundi isang paalala na ang pakikibaka ng kababaihan para sa pantay na katayuan sa lipunan ay hindi natatapos hangga’t nariyan ang paghihirap ng sambayanan.

Sa rehiyon ng Timog Katagalugan, napapako sa P337 kada araw ang pinakamataas na minimum na sahod sa mga pagawaan, habang P312  kada araw naman sa mga manggagawang bukid o sa mga agrikultural na trabaho.  Napakaliit nito kumpara sa tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo (7 beses na nagtaas mula Enero 2012) at pagsirit ng presyo ng LPG patungong halos P900 kada tangke. Sinusundan ito ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng mga de-lata na mahigit P20 piso bawat isa), bigas na P25 hanggang P27 kada kilo, noodles, at iba pa.

Hindi na makaugaga ang mga ilaw ng tahanan kung papaano pagkakasyahin ang kakarampot na sahod sa napakaraming gastusin sa kanilang mga tahanan.  Wala nang mailabas sa bulsa tuwing bayaran ng matrikula ng mga anak, o di kaya’y kailangang magpagamot kung may magkasakit.

Habang pinipiga ang lakas at talino ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan para sa tubong inaangkin ng mga kapitalista, papalaki naman ang bilang ng unemployed atunderemployed.  Sa buong bansa, umaabot sa 4.5 milyong katao ang walang trabaho, kalahati rito ay mga kababaihan.  7.1 milyon naman ang tinuturing na underemployed.

Kalakhan sa mga manggagawa ay mga biktima ng labor flexibilization schemes, tulad ng kontraktwalisasyon.  Walang kaseguruhan sa trabaho at higit na mas mababa ang kinikita ng mga kababaihang manggagawa sa kalagayang ito.  Sa mga pagawaan ng NXP, Aichi Forging, Hoya Glassdisk, URC, Takata, at iba pang pagawaang may malaking konsentrasyon ng kababaihang manggagawa, doble ang bilang ng mga kontraktwal kumpara sa mga regular.  Itinatago naman sa ngalan ng OJT, special project employees,relievers, at iba pang inimbentong katawagan ng DoLE at kapitalista ang parehas na iskema ng pang-aabuso sa mga manggagawa sa iba pang pagawaan.

Kadusta-dusta man, sinusuong pa rin ng mga kababaihan ang mga pagawaan na pilit pa silang pinagtatrabaho ng higit sa itinakda ng Labor Code na walong (8) oras na paggawa.  Walang pag aatubili itong ipinapatupad sa mga pagawaan ng garments and textile tulad ng Hanjin, Sensuous, Sy-on, Hamlin, Carina, at iba pa.  Pinagtatrabaho ang mga manggagawang kababaihang hanggang madaling araw at lumalabas ng dis-oras sa gabi na naghahantad sa kanilang maging biktima ng panggagahasa.

Samantala, ang mga kababaihang hindi nakakapasok sa mga pagawaan bilang kontraktwal ay maituturing na mala-manggagawa—walang pirming kinikita at halos buong araw na nagtatrabaho.  Halimbawa nito ang pagtitinda sa palengke, pangangalakal, pangangatulong at iba pa.  Hindi na nakakagulat na mahigit 70% ng kababaihan sa rehiyon ang hikahos at nabubuhay sa kahirapan.

Ibinubunga at pinapalala ito ng walang habas na pagpapalit-gamit sa mga lupang sakahan mula agrikultural tungong industriyal at residensyal—kung kaya makikita sa rehiyon ang mahigit 30 tanyag na mga Special Economic Zone o Export Processing Zone gaya ng Laguna Technopark Inc. ng mga Ayala, Laguna International industrial Park (LIIP), Light Industry and Science Park (LISP), at First Philippine Industrial Park (FPIP), at marami pang iba.  Ang kalakhan ng kababaihan sa kanayunan, sa gayon, ay naitataboy patungo sa mga sentrong lungsod kung saan wala o kulang sa hanapbuhay at napakamahal ng mga bilihin.

Sa loob naman ng mga economic zones, mas madulas ang panunupil at pagkukulong sa mga manggagawa sa mala-garison na mga engklabo ng naghaharing uri.  Nagsasanib-pwersa ang mga kapitalista, DOLE, security forces, goons at reaksyunaryong pwersa at pilit na pinatatahimik ang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng “no union, no strike policy”.

Makikita ito sa pagawaan ng Toyota Motors Philippines at Nissan Motor, kung saan mas madali ang pagsupil sa karapatan ng mga manggagawa sa malayang pag-uunyon, pakikipagtawaran (Collective Bargaining Agreement) at maglunsad ng welga sa panahong hindi sila dinidinig ng kapitalista.  Ganito rin ang nangyari sa pagawaan ng Sun Ever Lights, Daiho (Phils.) Inc., Carina Apparel at Aichi Forging Company kung saan malaking bahagi ng pwersa sa produksyon ay mga kababaihan.  Talamak pa rin hanggang sa ngayon ang diskriminasyon sa loob ng mga pagawaan batay sa kasarian at sexual harassment sa mga kababaihang manggagawa.

Ang lahat ng ito ay malayang nagagawa ng mga kapitalista dahil sa kapabayaan ng rehimeng US-Aquino.  Sa pagpapairal ng rehimen ng imperyalistang globalisasyon, napahihintulutan ang ganitong kalagayan upang paglagakan ng sobrang produkto, pagkunan ng murang hilaw na materyales, pagpigaan ng murang lakas-paggawa, at sa huli ay magkamal ng superganansya ang mga kapitalista.

Upang wakasan ang matagal nang paghihirap ng mga manggagawang Pilipino, kailangang magtayo ng mga tunay, militante, at anti-imperyalistang unyon na lalahukan ng malaking bilang ng mga kababaihang manggagawa.  Gayundin, kailangang itaas ang antas ng pakikibaka ng mga ito mula sa mga usaping ekonomiko gaya ng pagpapataas ng sahod at karagdagang benepisyo, tungo sa paggigiit sa isang lipunang nagbibigay ng pantay na oportunidad sa kalalakihan at kababaihan.

Mananatiling api ang kababaihan hangga’t hindi naitatayo ang lipunan kung saan ang produksyon ay nakabatay sa pangangailangan ng sambayanan at hindi sa pagkagahaman sa tubo at ganansya.  Hangga’t hindi napapaunlad ang sektor ng agrikultura bilang pangunahing pagkukunan ng hilaw na materyales at pagkain ng mamamayan, patuloy pa ring maitutulak ang kababaihan sa pagsasamantala sa loob ng mga pagawaan.

Tanging sa pagpapalaya sa buong sambayanan makakalaya ang kababaihan mula sa tatlong ulit na pagkakagapos sa pagsasamantala ng mga imperyalista, ng naghaharing uri at ng kalalakihan.  Ang laban ng kababaihan, kung gayon, ay laban ng buong sambayanan.###

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: